Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ingatlanok értékesítésére – 043/3, 043/4 és 043/8 hrszu ingatlanok

 

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2022.(IX.22.) határozata alapján

1. A pályázatot kiíró megnevezése, székhelye

Nógrádsipek Község Önkormányzata

3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.

 

2. A pályázat célja

A Képviselő-testület a 25/2022.(IX.22.) határozata alapján nyilvános pályázat önkormányzati ingatlanok értékesítésére.

 

3. Nógrádsipek Község Önkormányzata értékesítésre hirdeti az alábbi ingatlanokat:

 

Helyrajzi szám

Nógrádsipek 043/3

Nógrádsipek 043/4

Tulajdoni hányad

1/1

1/1

Alapterület (m2)

297 m2

515 m2

Megnevezés

szőlő

szőlő

Teher

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

 

Helyrajzi szám

Nógrádsipek 043/8

Tulajdoni hányad

1/1

Alapterület (m2)

4 ha 8570 m2

Megnevezés

legelő

Teher

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

 

Bruttó kikiáltási ár: 10.000.000.- Ft. Érvényes ajánlat a három külterületi ingatlanra csak együttesen tehető.

 

4. Az ingatlanok hasznosítási lehetőségei

 

A 043/3, 043/4 és 043/8 hrsz-ú ingatlanok a helyi építési szabályzat előírásai szerint általános mezőgazdasági (Má) építési övezetbe tartoznak.

 

A mezőgazdasági terület általános mezőgazdasági övezet (Má), illetve kertes mezőgazdasági övezet (Mk). A mezőgazdasági területek természetvédelemmel érintett területein tervezett építési tevékenységekhez az érdekelt szakhatóságok véleményét be kell szerezni.

 

Má általános mezőgazdasági övezet

(1) Az általános mezőgazdasági övezetben a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, termék feldolgozás és tárolás építményei helyezhetők el, a vonatkozó jogszabályok betartásával.

(2) A beépíthető telek megengedett legkisebb területe: 1500 m2. Lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén 3000 m2, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el.

(3) Az övezetben a telek beépítési módja : szabadon álló.

(4) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 3 % (Lakóépület alapterülete a megengedett legnagyobb beépítettség felét nem haladhatja meg.)

(5) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m.

(6) Az övezetben csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő építményt lehet építeni. Állattartás csak körbekerített területen folytatható.

 

5. A pályázat meghirdetése

A pályázatot a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

 

6. Fizetési feltételek

A vételárat a szerződéskötéskor kell egy összegben megfizetni vagy átutalni.

 

7. Az ajánlat tartalmi elemei

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) az ajánlattevő neve, székhelye (lakóhelye), telefonszáma, e-mail címe, aláírása,

b) nyilatkozat a 60 napos ajánlati kötöttség vállalására, melynek kezdő időpontja az ajánlatok bontásának napja,

c) nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására, az általa vállalt kötelezettségekre és a vételár összegére, a fizetés módjára vonatkozóan,

d) az ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlanokat.

Érvényes ajánlat a három külterületi ingatlanra csak együttesen tehető.

 

8. Pályázati biztosíték

A kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

 

9. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és időpontja

Az ajánlatot zárt borítékban, papíralapon 1 példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádsipeki Kirendeltségén (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.) 2022. október 10. 13.00 óráig. Az ajánlat külső csomagolásán szerepeljen az ajánlattevő személy neve, címe, és a “Vételi ajánlat 043/3, 043/4 és 043/8 hrsz” szöveg.

 

10. Az ajánlatok felbontása

Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádsipeki Kirendeltsége

2022. október 10. 13.00 óra

 

11. Az ajánlatok elbírálási szempontja

A pályázatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár, azzal, hogy egyenlő összegű ajánlati árak esetén a képviselő-testület versenytárgyalást tart.

 

12. Döntés

A döntést Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg, a soron következő ülésén.

 

13. További információ

A pályázattal kapcsolatban kérdéseket írásban fogadunk a nogradsipek@profinter.hu e-mail címen.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja.

Amennyiben az ajánlattevő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia kell a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.