Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Avar és kerti hulladék égetésének szabályai

A tűzesetek megelőzése és a lakosság biztonsága érdekében a szabadtéri tűzgyújtást minden esetben jogszabályban rögzített előírások és ideiglenes rendeletek szabályozzák.

1. Égetés belterületen (ingatlanok):

A települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat. Az önkormányzati rendeletben szabályozott időszakokról és feltételekről az önkormányzattól kell érdeklődni. Amennyiben a település önkormányzata nem rendelkezett önkormányzati rendeletben a belterületi égetés időintervallumáról, feltételeiről, akkor a kerti és növényi hulladékot tilos égetéssel megsemmisíteni.(Az önkormányzati rendelet megsértése esetén az eljáró hatóság az illetékességgel rendelkező jegyző.)

Az Önkormányzat szabályozása (Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.28.) rendelete):

“Avar és kerti hulladék égetésének szabályai

20. §

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, állati vagy ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék).

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(4) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható.

(5) Az égetést kizárólag pénteki napokon, szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén szabad végezni.

(6) Tilos az égetés ünnepnapokon, az azt megelőző napon délután 16 óra után és a tűzgyújtási tilalom alatt. “

2. Az égetés feltételei külterületre vonatkozóan:

A szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok 2020. 01. 22-étől megváltoztak, melyekről az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmaz előírást:

226. §422 (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.

(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

3. Az égetés feltételei erdőterületen (vágástéri hulladék égetése): Erdőben tűz gyújtására és fenntartására – az erre a célra kijelölt helyek kivételével – csak az erdőgazdálkodó, annak hiányában az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában levő személy jogosult. A vágástéren visszahagyott faanyag égetése az erdőgazdálkodó által arra kijelölt területeken és csak abban az esetben megengedett, ha a tűz az újulatot és a környezetében lévő erdőt, az erdőn kívüli területek élővilágát, valamint a természeti képződményeket és egyéb műtárgyakat nem veszélyezteti. A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység. Bejelentés követelményei: égetés időpontja, helyrajzi szám és koordináta, jelen lévő személy elérhetősége, megközelíthetőség leírása, esetleg térkép) (Bejelentés e-mail-en is lehetséges, illetékmentes: nograd.titkarsag@katved.gov.hu vagy levélben: NMKI 3100 Salgótarján Szent Flórián tér 1.)

Az égetést az erdőgazdálkodó által megbízott személy irányítása mellett, az erre a munkára vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült személyek végezhetik. Az égetést akkor lehet elkezdeni, ha a vágástéri hulladék a faállomány szélétől legalább 30 méterre halomba van rakva, és körülötte legalább 2 méter széles, éghető anyagoktól mentes tűzvédő sávot alakítottak ki.

Indokolt esetben a vágástéri hulladék összegyűjtés nélküli elégetésére, a tűzpászta tisztántartására ellenőrzött tüzet is alkalmazhat az erdőgazdálkodó. Az ellenőrzött tűz olyan folyamatosan ellenőrzött viszonyok között égő tűz, melynek célja a biomassza mennyiségének csökkentése a területen. Az ellenőrzött tűz tervezett alkalmazását az erdőgazdálkodó köteles bejelenteni a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságnak, köteles továbbá az érintett területet bemutató térképet, az alkalmazandó égetési technikák leírását és a tűz biztosításához rendelkezésre álló saját eszközeinek listáját részére átadni. Az ellenőrzött tűz irányítását legalább tűzoltó alaptanfolyami végzettséggel rendelkező személy végezheti.

Mindhárom esetben kötelező betartani a jogszabályokban általános előírt szabályokat (szélcsendes időben, a tűz továbbterjedésének megakadályozása érdekében a tűz oltására és jelzésére alkalmas eszközök készenlétben tartása, megfelelő képzettségű személyek jelenléte). A jogszabályi és a rendeleti tilalom ellenére, illetve az érvényben lévő szabályozástól eltérő vagy hatósági engedélyt nélkülöző tűzgyújtás miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szab ki.

Szóljon hozzá!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.