Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Talajterhelési díj

Az Országgyűlés 2003. novemberében elfogadta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt (továbbiakban: Ktdt.), melynek 26.§ (4) bekezdése felhatalmazta a települési önkormányzatokat, hogy a talajterhelési díj helyi szabályozásáról szóló rendeletüket – a törvényben foglalt szabályozás keretében – megalkossák.
A törvény célja a környezethasználóknak a természet megóvására szolgáló tevékenységre való ösztönzése.

Nógrádsipek

A felhatalmazás alapján Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2004.(XII.27.) rendeletével elfogadta a talajterhelési díj helyi szabályozását.
A rendelet hatálya Nógrádsipek közigazgatási területén azon kibocsátóra terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz.

A talajterhelési díj mértékének meghatározása

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a közigazgatási területre vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.
A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
A díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, melyet a kibocsátó szennyvíz-tárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. (Ennek igazolására a számlák megőrizendők!)

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120Ft/m3

A területérzékenységi szorzó:
A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000.(III.17.) Kormányrendelet 3.§ 24. pontja szerint az „érzékenység a felszín alatti víz, a földtani közeg kockázatos anyagokkal szembeni ellenálló képességét, illetve tűrőképességét jellemző természeti adottság. A területek érzékenységi besorolását a Kormányrendelet 2. melléklete tartalmazza.

A területérzékenységi szorzó a Ktdt. 3. melléklete szerint attól függően változik, hogy milyen az adott terület érzékenységi besorolása: „A”= fokozottan érzékeny”: (szorzó: 3,0), „B”= érzékeny”: (szorzó:1,5), vagy „C”= kevésbé érzékeny”: (szorzó: 1,0).
Nógrádsipek település érzékenységi lista besorolása szerint „B” jelű érzékeny terület, tehát a területérzékenységi szorzó a kerületben: 1,5.

A talajterhelési díj mértéke:

2009-től: TTD = A x E x T
ahol:
TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj
A: a díjfizetési alap (m3)
E: egységdíj (Ft/m3)
T: a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó

Díjfizetési kötelezettség bevallása, megfizetése

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon bevallania és megfizetni Nógrádsipek Községi Önkormányzat 11741062-15451361-08092000 számú Talajterhelési díj beszedési számlájára a tárgyévet követő év március 31-ig.
A talajterhelési díjjal kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat az illetékes önkormányzati adóhatóság látja el.
A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, ellenőrzésre, valamint végrehajtásra az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A jegyző egyedi elbírálással, szociális indokok alapján az Art-ban szabályozottak szerint méltányosságot gyakorolhat a talajterhelési díj megfizetésével kapcsolatban.

akadalymentes

Letöltés: B E V A L L Á S a Nógrádsipek Községi Önkormányzat adóhatóság felé teljesítendő talajterhelési díj fizetési kötelezettségről