Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

Helyi iparűzési adó

Változások 2021.01.01-től:

  • Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.
  • Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység  adóztatása  2020.12.31. napjával megszűnik. Htv. fogalmi rendje alapján a NAV-on keresztül történő adóbevallási kötelezettség csak az „állandó jellegű iparűzési adóra” vonatkozik. A még – esetleg – benyújtandó, ideiglenes helyi iparűzési adóról szóló bevallásokat pedig továbbra is az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani. Ide tartozik természetesen az 2020. december 31-ével – az ideiglenes iparűzési adó hatályon kívül helyezése napjával – befejeződő adókötelezettségről szóló bevallás-benyújtás, amelynek határideje 2021. január 15-e, de az ezen időpontot követően is fogadjuk az ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettségről szóló bevallásokat egészen az adókötelezettség elévülési ideje utolsó napjáig, azaz 2026. december 31-ig.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a mikro-, kis- és középvállalkozók részére két, iparűzési adóval kapcsolatos engedményt tartalmaz:

  • 1. A 2021. évben végződő adóévben azon, a Htv. szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. Ezzel kapcsolatosan az iparűzési adó bevallás központi nyomtatványa kiegészítésre került egy új bevallás jelleggel „A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás” néven. Ez az engedmény minden KKV-nak minősülő adózónak jár a 2021. évben végződő adóév vonatkozásában, aki a bevalláson bejelöli ezt a jelleget. A  KATA-s adózók esetében – akik főszabály szerint nem adnak bevallást – automatikusan érvényesítésre kerül ez az engedmény a 2021. év vonatkozásában.
  • 2. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. Ez az engedmény akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV-on keresztül külön erre a célra rendszeresített nyilatkozatot ad be.

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nógrádsipek Község Önkormányzata módosította a helyi adó rendeletét, és 2017.01.01-i hatállyal Helyi iparűzési adót vezetett be:

Helyi iparűzési adó
6/A. §

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: az adóalap 1,5 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: az 1990. évi C. törvény 37.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 5.000,- Ft. – 2020.12.31-i záró hatállyal.

Iparűzési adó bankszámlaszám:


11741062-15451361-03540000

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalanyok köre :

Nógrádsipek településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező

  • a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
  • a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó évi bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladta
  • jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
  • egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak

Elektronikus ügyintézésel kapcsolatos tudnivalók: Itt

Letöltés: Bejelentkezés a helyi adóhatósághoz

Letöltés: Helyi iparűzési adóbevallás – 2017-től

Letöltés: Bevallás adóelőleg feltöltési kötelezettség teljesítéséhez

Letöltés: Helyi iparűzési adóbevallás – 2017. től – ideiglenes tevékenység