Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ingatlan értékesítésére 274. hrsz

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2022.(IX.22.) határozata alapján

1. A pályázatot kiíró megnevezése, székhelye

Nógrádsipek Község Önkormányzata

3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.

 

2. A pályázat célja

A Képviselő-testület a 24/2022.(IX.22.) határozata alapján nyilvános pályázat önkormányzati ingatlan értékesítésére.

 

3. Nógrádsipek Község Önkormányzata értékesítésre hirdeti az alábbi ingatlant:

 

Helyrajzi szám

Nógrádsipek 274

Tulajdoni hányad

1/1

Alapterület (m2)

1773 m2

Megnevezés

kivett lakóház, udvar

Teher

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

Bruttó kikiáltási ár (Ft)

13.000.000.-

 

4. Az ingatlan hasznosítási lehetőségei

Az ingatlan a helyi építési szabályzat előírásai szerint falusias lakó (Lf) építési övezetbe tartozik.

A falusias lakó építési övezet előírásai:

(1) A lakóterületek falusias lakóterületek (Lf), melyek a lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaróhatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgálnak.

(2) A falusias lakóterületen elhelyezhető lakóépület, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, kézműipari építmény, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, üzemanyagtöltő, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb – nem nagyüzemi – gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény.

 

(1) Az építési övezetben az építési telek beépítési módja: oldalhatáros.

(2) A kialakítandó legkisebb telekterület: 900m2 (szabályozási terv szerint).

(3) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%.

(4) A megengedett legnagyobb építménymagasság: a telek előkerti építési határvonalánál fennálló, 5,5 méter építménymagasságnál magasabb épület építési telkén a megengedett legnagyobb építménymagasság a kialakult építménymagasság, egyébként 5,5 m. Meglévő hagyományos melléképítmények építménymagassága lehet kialakult.

(5) Az építési telek legkisebb zöldfelülete: 40%.

(6) Az építési telkek csak teljes közművesítettség esetén építhetők be.

(7) A terepszínt alatti építmények szintterülete legfeljebb az építési telek területének 40 %-a lehet. A vonatkozó jogszabályok szerint elhelyezhető épületek és melléképítmények pinceszintjeinek, terepszínt alatti építményeknek továbbá terepszínt alatti melléképítményeknek együttesen számított szintterülete.

(8) Az építési övezet építési telkein a melléképítmények elhelyezhetők, a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint. (Lásd: helyi építési szabályzat 1. sz. függelék)

 

5. A pályázat meghirdetése

A pályázatot a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

 

6. Fizetési feltételek

A vételárat a szerződéskötéskor kell egy összegben megfizetni vagy átutalni.

 

7. Az ajánlat tartalmi elemei

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) az ajánlattevő neve, székhelye (lakóhelye), telefonszáma, e-mail címe, aláírása,

b) nyilatkozat a 60 napos ajánlati kötöttség vállalására, melynek kezdő időpontja az ajánlatok bontásának napja,

c) nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására, az általa vállalt kötelezettségekre és a vételár összegére, a fizetés módjára vonatkozóan,

d) az ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant.

 

8. Pályázati biztosíték

A kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

 

9. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és időpontja

Az ajánlatot zárt borítékban, papíralapon 1 példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádsipeki Kirendeltségén (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.) 2022. október 10. 13.00 óráig. Az ajánlat külső csomagolásán szerepeljen az ajánlattevő személy neve, címe, és a “Vételi ajánlat 274 hrsz” szöveg.

 

10. Az ajánlatok felbontása

Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádsipeki Kirendeltsége

2022. október 10. 13.00 óra

 

11. Az ajánlatok elbírálási szempontja

A pályázatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár, azzal, hogy egyenlő összegű ajánlati árak esetén a képviselő-testület versenytárgyalást tart.

 

12. Döntés

A döntést Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg, a soron következő ülésén.

 

13. További információ

A pályázattal kapcsolatban kérdéseket írásban fogadunk a nogradsipek@profinter.hu e-mail címen.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja.

Amennyiben az ajánlattevő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia kell a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.