Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ingatlanok értékesítésére

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2022.(II.21.) határozata alapján

1. A pályázatot kiíró megnevezése, székhelye

Nógrádsipek Község Önkormányzata

3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.

2. A pályázat célja

A Képviselő-testület a 10/2022.(II.21.) határozata alapján nyilvános pályázat önkormányzati ingatlanok értékesítésére.

3. Nógrádsipek Község Önkormányzata értékesítésre hirdeti az alábbi ingatlanokat:

Helyrajzi számNógrádsipek 485/1Nógrádsipek 485/2
Tulajdoni hányad1/11/1
Alapterület (m2)789897
MegnevezésKivett beépítetlen területKivett beépítetlen terület
TeherAz ingatlan per-, teher- és igénymentesAz ingatlan per-, teher- és igénymentes
Bruttó kikiáltási ár (Ft/m2)1.0001.000
Helyrajzi számNógrádsipek 485/3Nógrádsipek 485/4
Tulajdoni hányad1/11/1
Alapterület (m2)897898
MegnevezésKivett beépítetlen területKivett beépítetlen terület
TeherAz ingatlan per-, teher- és igénymentesAz ingatlan per-, teher- és igénymentes
Bruttó kikiáltási ár (Ft/m2)1.0001.000
Helyrajzi számNógrádsipek 485/5Nógrádsipek 485/6
Tulajdoni hányad1/11/1
Alapterület (m2)898899
MegnevezésKivett beépítetlen területKivett beépítetlen terület
TeherAz ingatlan per-, teher- és igénymentesAz ingatlan per-, teher- és igénymentes
Bruttó kikiáltási ár (Ft/m2)1.0001.000
Helyrajzi számNógrádsipek 485/7Nógrádsipek 485/8
Tulajdoni hányad1/11/1
Alapterület (m2)899900
MegnevezésKivett beépítetlen területKivett beépítetlen terület
TeherAz ingatlan per-, teher- és igénymentesAz ingatlan per-, teher- és igénymentes
Bruttó kikiáltási ár (Ft/m2)1.0001.000
Helyrajzi számNógrádsipek 485/9
Tulajdoni hányad1/1
Alapterület (m2)784
MegnevezésKivett beépítetlen terület
TeherAz ingatlan per-, teher- és igénymentes
Bruttó kikiáltási ár (Ft/m2)1.000

4. Az ingatlanok hasznosítási lehetőségei

Az ingatlanok a helyi építési szabályzat előírásai szerint gazdasági terület kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) építési övezetbe tartoznak, amely elsősorban a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási és egyéb irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő, sportépítmény, valamint a vonatkozó előírások figyelembe vételével kivételesen elhelyezhető egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, és egyéb közösségi szórakoztató épület.

A gazdasági terület kereskedelmi szolgáltató építési övezet előírásai:

(1) Az építési övezetben az építési telkek beépítési módja: szabadon álló.

(2) A kialakítható megengedett legkisebb telekterület: 2000 m2.

(3) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 45%.

(4) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5m.

(5) Az építési telek legkisebb zöldfelülete: 20%.

(6) Az építési telkek csak teljes közművesítettség esetén építhetők be.

(7) A terepszínt alatti építmények szintterülete legfeljebb az építési telek területének 55 %-a lehet. A vonatkozó jogszabályok szerint elhelyezhető épületek és melléképítmények pinceszintjeinek, terepszínt alatti építményeknek továbbá terepszínt alatti melléképítményeknek együttesen számított szintterülete.

(8) Az építési övezet építési telkein a terület rendeltetésszerű használatához szükséges melléképítmények a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint elhelyezhetők. (Lásd: helyi építési szabályzat 1. sz. függelék)

5. A pályázat meghirdetése

A pályázatot a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

6. Fizetési feltételek

A vételárat a szerződéskötéskor kell egy összegben megfizetni vagy átutalni.

7. Az ajánlat tartalmi elemei

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát:

a) az ajánlattevő neve, székhelye (lakóhelye), telefonszáma, e-mail címe,

b) nyilatkozat a 60 napos ajánlati kötöttség vállalására, melynek kezdő időpontja az ajánlatok bontásának napja,

c) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására, az általa vállalt kötelezettségekre és a vételár összegére, a fizetés módjára vonatkozóan,

d) az ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant.

8. Pályázati biztosíték

A kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

9. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és időpontja

Az ajánlatot zárt borítékban, papíralapon 1 példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádsipeki Kirendeltségén (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.) 2022. március 25. 13.00 óráig. Az ajánlat külső csomagolásán szerepeljen az ajánlattevő személy neve, címe, és a “Vételi ajánlat …. hrsz” szöveg.

10. Az ajánlatok felbontása

Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádsipeki Kirendeltsége

2022. március 25. 13.00 óra

11. Az ajánlatok elbírálási szempontja

A pályázatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár, azzal, hogy egyenlő összegű ajánlati árak esetén a képviselő-testület versenytárgyalást tart.

12. Döntés

A döntést Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg, a soron következő ülésén.

13. További információ

A pályázattal kapcsolatban kérdéseket írásban fogadunk a nogradsipek@profinter.hu e-mail címen.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja.

Amennyiben az ajánlattevő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia kell a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.

Szóljon hozzá!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.